Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de index "automobieltechniek" ...                Back to the index "automotive technology" ...   
      Terug naar "aluminium gieten" ...                Back to "aluminium casting" ...   

Een oliefilter voor een A-Ford

Lief, vind je ook niet? Zo'n tweetal A-Fordjes, perfect gerestaureerd. Je zou er zo mee weg willen rijden ....

An oil filter for an A-Ford

Charming, don't you agree? Two A-Fords, perfectly restored. You would like to get in and just drive off ....


twee A-Fords in topconditie
two A-Fords in mint condition

De A-Ford werd geÔntroduceerd in 1927 en bleef in produktie tot 1932. Er zijn er in die tijd miljoenen gemaakt. Daarvan rijdt er nog steeds een stel rond. Ze worden liefderijk opgeknapt en onderhouden door een groep veteraan-autoliefhebbers. Het rondrijden geeft een kick, maar er komt wel het een en ander bij kijken.

The A-Ford was introduced in 1927 and it was manufactured till 1932. In that period, millions of A-Fords were sold. Of these, a number is still running. They are painstakingly restored by a group of veteran car enthusiasts. Driving such a car gives a kick, but it is not without its problems.

Je bent er niet met de aankoop van zo'n Fordje. Eerst moet de wagen ge­restaureerd worden. Half uitgelopen motoren, verrot plaatwerk, .... En als hij dan eenmaal klaar is, en je gaat er mee rijden, kom je de volgende set problemen tegen.

Purchasing an A-Ford is not all there is to that, not by a long chalk. First the car must be restored. Sloppy engine, rotten body work .... When restoration is finally finished, and you start driving it, you encounter the next set of problems.

Een niet te veronachtzamen probleem is slijtage van de drie krukas­lagers. Ze zijn met witmetaal ingegoten en dat slijt tijdens het rijden. In het carter verzamelt zich een hoop drab, die trouw steeds weer door de motor wordt gepompt. De oliepomp heeft een aanzuigkorf, maar deze is te grof voor het fijne drab. Op de A-Ford is nooit een oliefilter gemonteerd geweest.

A problem that should certainly not be ignored, is wear of the three crankshaft bearings. These are lined with babbits and that wears during driving. In the oil sump a lot of sediment gathers, to be pumped through the engine again and again. The oil pump has a suction strainer, but this is too coarse for the finely divided sediment. The A-Ford never had an oil filter.

Het is daarom noodzakelijk, frequent olie te vernieuwen om lagerschade bij het rijden te voorkomen. Dat is onhandig en prijzig.

So it is necessary to frequently change oil to prevent damage to the main bearings during driving. This is inconvenient and expensive.


een blik onder de motorkap
a look under the bonnet

We werpen een blik onder de motorkap. Centraal zie je de cilinderkop. De motor heeft vier cilinders. De donkere buis net voor de kop is het inlaat­spruitstuk, waaronder de carburateur is gemonteerd. De lichtere buis is het uitlaatspruitstuk. Links loopt de aansluiting op de uitlaat recht naar beneden.

Let's have a look under the bonnet. In the centre you see the cylinder head. The engine has four cylinders. The darker pipe just in front of the head is the inlet manifold, below which the carburetter is mounted. The lighter coloured pipe is the exhaust manifold. At the left, the connection to the exhaust goes down.


de motor uit de wagen gelicht
the engine removed from the car

We lichten de motor uit de auto, dan kun je beter zien waar we het over hebben. De in- en uitlaatkleppen vind je aan de naar ons toe gewende zijde van de motor, achter het driehoekig geprofileerde deksel met de afge­schuinde uiteinden, dat je juist achter de carburateur ziet. De nokkenas ligt onder de kleppen. Midden voor dit deksel staat de oliepomp. Deze pompt olie uit het carter op.

We lift the engine out of the car, to have a better and less obstructed view of the engine. The inlet and outlet valves are located on the side of the engine we see here. They are behind the triangularly profiled cover with the two bevelled edges. You'll find this behind the carburetter. The camshaft lies below the valves. The oil pump is mounted near the centre of the valve chest cover. It pumps oil from the sump.

Laten we de motor open maken, om 'ns te zien hoe de smering van de kleppen en de hoofdlagers verloopt. Aan de top van de pomp, in de klepkast, is een buis aangesloten, die naar rechts loopt. Deze ligt bijna helemaal ingebed in het motor­gietstuk, je ziet nog net de boven­zijde.

De opgepompte olie stroomt in de (open) kamer die aan de rechter­zijde van de klepkast wordt gevormd door de hoge rug die we daar zien. Zodra het olieniveau boven de rug stijgt, loopt de olie naar links verder de klepkast in.

klepkastdeksel losgenomen
valve chest cover removed

Time to open up the engine, to have a look at how the lubrication of valves and main bearings is arranged. At the top of the pump, in the valve chest, a horizontal pipe is connected to the pump. This is nearly completely embedded in the engine block casting, you can just see its upper edge.

The oil pumped up and through this pipe flows into the (open) chamber at the righthand end of the valve chest, which is formed by the high ridge we see there. As soon as the oil reaches the top of the ridge, it flows over this into the valve chest.

De tweede rug, ongeveer halverwege het cilinderblok, zorgt opnieuw voor een stuwmeertje. Zolang de motor draait, blijft er olie aangevoerd worden, dus ook dit meertje loopt over. De olie vloeit verder naar links en komt vandaar weer in het carter. De drie krukaslagers worden gesmeerd door kanalen vanuit de klepkast.

The second ridge, near the centre of the engine block, forms a second storage reservoir. As long as the engine is running, oil will be supplied, so this reservoir, too, overflows. The oil runs further to the left and from there is retuned to the sump. The three crankshaft bearings are lubricated though channels from the valve chest.


Hoe bouw je een oliefilter in?

Twee leden van de club, Peter Glasmacher en Jan van Linschoten, ont­wikkelden een elegante oplossing voor het plaatsen van een oliefilter.

How to mount an oil filter?

Two club members, Peter Glasmacher and Jan van Linschoten, developed an elegant adaptation to allow fitting an oil filter to the engine.

Zij monteren het filter rechts op het klepkastdeksel en verlengen de in het motorblok ingegoten buis met een bochtstuk, dat uitmondt in de op het deksel bevestigde centrale filterpen. De afstroom van het filter gaat terug door het deksel en komt uit in de eerste (rechtse) oliekamer.

op het klepkastdeksel gemonteerd filter
filter mounted on the valve chest cover

They mount the filter at the front end of the valve chest cover and connect this to the embedded oil pipe by means of a curved pipe, which leads into the (hollow) central filter pin. The oil which exits the filter is led back into the valve chest through the cover and runs into the first (righthand) oil chamber.

N.B. in deze foto ligt het deksel ondersteboven. Het bochtpijpje hoort natuurlijk naar de onderzijde te wijzen, om goed op de ingegoten pijp aan te sluiten.

Simpel en elegant, nietwaar?

N.B. in this photo the cover is shown upside down. The curved pipe ought naturally to point to the underside to be able to fit the embedded pipe.

Simple and elegant, isn't it?


Een paar details

A few details

In deze opname zie je de benodigde onderdelen. Het klepkastdeksel, natuurlijk. Een standaard (modern) oliefilter. Onder het deksel zie je links het bochtpijpje en het afstroom­pijpje. Daarnaast de holle bevestigingspen van het filter en drie montageboutjes. Rechts tenslotte twee vormstukken, die nodig zijn vanwege de complexe vorm van het klepkastdeksel.

benodigde onderdelen
parts required

In this photo you see the parts required. The valve chest cover, of course. A standard (modern) oil filter. Below the cover you observe to the left the curved pipe and the outlet pipe. Next to them, the hollow mounting pin of the filter and three mounting screws. To the right, two filler pieces, which are necessary due to the complicated shape of the valve chest cover.

De verschillende onderdelen zijn op het deksel gemonteerd. De twee vormstukken worden aan binnen- respectievelijk buitenzijde van het deksel aangebracht en met drie tapboutjes dwars door het deksel aan elkaar vastgezet. De holle filterpen is vastgeschroefd in het buitenste vormstuk. Beide pijpjes zijn op hun plaats gebracht.

het geheel gemonteerd
everything in place

The various parts have been mounted on the cover. The two filler pieces are put, one on the inside, the other on the outside of the cover. The three screws pass right through the cover and clamp the two fillers tightly against this. The hollow filter pen is screwed into in the outer filler. Both pipes have been placed in position.

En zo ziet het er dan aan de binnenzijde uit.

de andere kant
the other side

And this is how it looks from the inside.


Voor een degelijke montage van het filter op het kleppendeksel zijn twee vorm­stukken nodig.

To rigidly fit the new oil filter to the valve chest cover, two specially shaped filler pieces were designed.

De eerste prototypen hiervan werden handmatig vervaardigd uit staal. Aangezien er op z'n minst een 12-tal van deze setjes nodig zou zijn, was deze produktiemethode te bewerkelijk en tijdrovend.

prototypen, boven- en onderaanzicht
prototypes, top and bottom view

The first prototypes were manufactured by hand in steel. Since at least 12 sets of these pieces were required, this production method was far too laborious and slow.

De in dit geval meest geschikte produktietechniek is zandgieten in aluminium. Op deze pagina toon ik, hoe dat in het werk ging.

The most suitable production method in this particular case is sand casting in aluminium. On this page I describe how this was done.


naar de top    naar de top to the top    to the top